ඇසුරුම් උදාහරණ

බේකරිය

පාන් ඇසුරුම්
පාන් ඇසුරුම්
කුකීස් ඇසුරුම්
කේක් ඇසුරුම්

පහසු ආහාර

බටර් ඇසුරුම්
පහසු ආහාර ඇසුරුම්
පහසු ආහාර ඇසුරුම්
දින ඇසුරුම්
දින ඇසුරුම්
හොට් පොට් රසකාරක ඇසුරුම්
ජෑම් ඇසුරුම්
ජෑම් ඇසුරුම්
නූඩ්ල් ඇසුරුම්
ගෙඩි ඇසුරුම්
අච්චාරු දමන ලද ගෝවා ඇසුරුම්
පීසා ඇසුරුම්
සූදානම් ආහාර ඇසුරුම්
සූදානම් ආහාර ඇසුරුම්
සූදානම් ආහාර ඇසුරුම්
සූදානම් ආහාර ඇසුරුම්
සූදානම් ආහාර ඇසුරුම්
සූදානම් ආහාර ඇසුරුම්
සූදානම් ආහාර ඇසුරුම්
ටෝෆු ඇසුරුම්
ජල ඇසුරුම්
Zongzi ඇසුරුම්කරණය

මාළු - මුහුදු ආහාර

මාළු ඇසුරුම්
මාළු ඇසුරුම්
මාළු ඇසුරුම්
මුහුදු ආහාර ඇසුරුම්
සැමන් ඇසුරුම්
සැමන් ඇසුරුම්
මුහුදු ආහාර සම ඇසිරීම
ඉස්සන් ඇසුරුම්
ඉස්සන් ඇසුරුම්

මස්

හරක් මස් ඇසුරුම්
හරක් මස් ඇසුරුම්
මස් ඇසුරුම්
මස් ඇසුරුම්
මස් ඇසුරුම්
මස් ඇසුරුම්
මස් ඇසුරුම්
මස් ඇසුරුම්
ස්ටීක් ඇසුරුම්

කුකුළු මස්

කුකුල් මස් ඇසුරුම්
කුකුල් මස් ඇසුරුම්
කුකුල් මස් ඇසුරුම්
කුකුල් මස් ඇසුරුම්
කුකුල් මස් ඇසුරුම්
කුකුල් මස් ඇසුරුම්

සැකසූ මස්

බේකන් ඇසුරුම්
මස් ඇසුරුම්
සොසේජස් ඇසුරුම්
සොසේජස් ඇසුරුම්
සොසේජස් ඇසුරුම්
සොසේජස් ඇසුරුම්
සොසේජස් ඇසුරුම්

නිපැයුම

බෝංචි ඇසුරුම්
පළතුරු ඇසුරුම්
පළතුරු ඇසුරුම්
එළවළු ඇසුරුම්
එළවළු ඇසුරුම්
එළවළු ඇසුරුම්

Snack Foods

දින ඇසුරුම්
බිත්තර ඇසුරුම්
සඳකේක් ඇසුරුම්
සැන්ඩ්විච් ඇසුරුම්
සොසේජස් ඇසුරුම්
ස්නැක් ඇසුරුම්
ස්නැක් ඇසුරුම්
Succade ඇසුරුම්
පැණිරස ඇසුරුම්

විලවුන්

මාස්ක් ඇසුරුම්
මාස්ක් ඇසුරුම්
නල මුද්රා තැබීම
නල මුද්රා තැබීම

කාර්මික නිෂ්පාදන

බැනර් වෙල්ඩින්
බැනර් වෙල්ඩින්
බැනර් වෙල්ඩින්
hemical නිෂ්පාදන ඇසුරුම්
සංයුක්ත බෑග් මුද්‍රා තැබීම
Ear Studs ඇසුරුම්
දෘඪාංග වැකුම් ඇසුරුම්කරණය
නල මුද්රා තැබීම

සුරතල් නිෂ්පාදන

Pet Nest ඇසුරුම්
Pet Nest ඇසුරුම්

රෙදිපිළි

කොට්ට ඇසුරුම්

වෛද්ය ඇසුරුම්

ගෝස් ඇසුරුම්
සේලයින් බෑග් ඇසුරුම්
සිරින්ජ ඇසුරුම්