අතිධ්වනි නල සීලර්

  • Ultrasonic Tube Sealer

    අතිධ්වනි නල සීලර්

    DGF-25C
    අල්ට්රාසොනික් ටියුබ් සීලර් යනු පැකේජය මුද්රා කිරීම සඳහා ඇසුරුම් කන්ටේනරයේ සීල් තබන කොටස මත ක්රියා කිරීම සඳහා අතිධ්වනික සාන්ද්රණය භාවිතා කරන යන්ත්රයකි.
    යන්ත්රය සංයුක්ත හා බහුකාර්ය වේ. කුඩා රැකියාව 1 cbm ට අඩු නම්, නල පැටවීම, දිශානතිය, පිරවීම, මුද්‍රා තැබීම, අවසන් නිමැවුම දක්වා කැපීම වැනි සමස්ත ක්‍රියාවලියම කළ හැකිය.