අතිධ්වනික නල සීලර්

  • අල්ට්රාසොනික් ටියුබ් සීලර්

    අල්ට්රාසොනික් ටියුබ් සීලර්

    DGF-25C
    අතිධ්වනික නල සීලර්පැකේජය මුද්‍රා තැබීම සඳහා ඇසුරුම් බහාලුම්වල මුද්‍රා තබන කොටස මත ක්‍රියා කිරීම සඳහා අතිධ්වනික සාන්ද්‍රණයක් භාවිතා කරන යන්ත්‍ර වර්ගයකි.
    යන්ත්රය සංයුක්ත හා බහුකාර්ය වේ.1 cbm ට වඩා අඩු කුඩා රැකියාවක් සමඟ, එය නල පැටවීම, දිශානතිය, පිරවීම, මුද්‍රා තැබීම, අවසන් ප්‍රතිදානය දක්වා සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියම කිරීමට සමත් වේ.