අඛණ්ඩ ස්වයංක්‍රීය තැටි සීලර්

  • Continuous automatic tray sealer

    අඛණ්ඩ ස්වයංක්‍රීය තැටි සීලර්

    FSC- ශ්‍රේණි

    එෆ්එස්ජී ශ්‍රේණියේ ඔටෝ ට්‍රේ සීලර් එහි ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව සඳහා ආහාර ස්නානය සඳහා පුළුල් ලෙස යොදනු ලැබේ. විවිධ ප්‍රමාණයේ සහ හැඩයේ තැටි සඳහා එය වෙනස් කළ හැකිය. එසේම, නවීකරණය කරන ලද වායුගෝලීය ඇසුරුම්, හෝ සම ඇසුරුම් හෝ දෙකම ඒකාබද්ධ කිරීම යෙදීම විකල්පයකි.