ඇසුරුම් යන්ත්‍රය සම්පීඩනය කරන්න

  • Compress packaging machines

    ඇසුරුම් යන්ත්‍ර සම්පීඩනය කරන්න

    වයිඑස් -700 / 2

    එමඟින් අයිතමවල හැඩය වෙනස් නොකර ඇසුරුම්කරණ අවකාශය සහ පරිමාව අඩු කළ හැකිය. ඇසුරුම් සම්පීඩනය කිරීමෙන් පසු පැකේජය පැතලි, සිහින්, තෙතමනය-ප්‍රතිරෝධී සහ දූවිලි වලින් තොර වේ. ගබඩා කිරීමේදී හා ප්‍රවාහනයේදී ඔබේ පිරිවැය සහ ඉඩ ඉතිරි කර ගැනීම ප්‍රයෝජනවත් වේ.