අර්ධ ස්වයංක්‍රීය තැටි සීලර්

  • Semi-automatic tray sealer

    අර්ධ ස්වයංක්‍රීය තැටි සීලර්

    FG- ශ්‍රේණි

    කුඩා හා මධ්‍යම නිෂ්පාදනයේ ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා FG ශ්‍රේණියේ අර්ධ ස්වයංක්‍රීය තැටි සීලර් කැමති වේ. එය පිරිවැය ඉතිරි කිරීම සහ සංයුක්ත වේ. විවිධ නිෂ්පාදන සඳහා, නවීකරණය කරන ලද වායුගෝලීය ඇසුරුම් හෝ සම ඇසුරුම් කිරීම විකල්පයකි.