ආහාර නොවන ඇසුරුම්

ආලේපන

වෙස් ඇසුරුම්
වෙස් ඇසුරුම්
නල මුද්‍රා තැබීම
නල මුද්‍රා තැබීම

රසායනික කර්මාන්තය

බැනර් වෙල්ඩින්
බැනර් වෙල්ඩින්
බැනර් වෙල්ඩින්
රසායනික නිෂ්පාදන ඇසුරුම්කරණය
නල මුද්‍රා තැබීම
කන් අධ්‍යයන ඇසුරුම්කරණය
දෘඩාංග රික්ත ඇසුරුම්

සුරතල් නිෂ්පාදන

සුරතල් කූඩු ඇසුරුම්
සුරතල් කූඩු ඇසුරුම්

රෙදිපිළි

කොට්ට ඇසුරුම්